viz-sk

Návod na obsluhu ohrievača vody

Popis zariadenia.

 

Účel použitia: Predhrievanie chladiacej kvapaliny vodou chladených motorových vozidiel.

Uľahčí zimný studený štart a nie je potrebné používať akékoľvek prostriedky, ktoré sú pre motor škodlivé (napr.: sprej na studený štart, fakľa, vlečenie…). Predhriaty motor sa ľahšie naštartuje aj vo veľmi studenom počasí (aj pri -25°C) a tým pádom šetrí štartovací motor, akumulátor a elektrický systém motorového vozidla. V predhriatom motore nemôže stuhnúť ani motorový olej a tak sa okamžite zabezpečí mazanie. Naopak stuhnutý motor po naštartovaní beží približne pol minúty bez mazania a to spôsobuje najväčšie a najrýchlejšie opotrebenie motorov. Významne sa zníži aj spotreba predhriatych motorov, nakoľko sa vyžaduje menej dodatočného paliva pre dosiahnutie prevádzkovej teploty. Používaním zariadenia sa spomalí starnutie nových motorov a zlepšuje sa použiteľnosť starých motorov. Predstavuje aj veľkú pomoc pri zimnom štartovaní áut na plynový pohon, nakoľko spolu s motorom poskytuje aj možnosť predhrievania reduktora. Každé zariadenie je vybavené regulátorom teploty, aby ich prevádzka bola bezpečná. Pomocou priloženého programovateľného časového spínača si zabezpečíte ešte komfortnejšie používanie tým, že na dopredu nastavený čas predhreje vaše auto. Ľahšie štartujú moderné naftové motory, ktoré sú v dobrej kondícii, ale veľmi ťažko sa zahrievajú, a preto oveľa pomalšie zahrievajú priestor pre cestujúcich – to však neplatí v prípade predhriatych motorov. Ľahšie a príjemnejšie sa naštartuje nielen vaše auto, ale aj váš deň. Ušetrite energiu, čas a peniaze! Zvýšte si váš komfort, chráňte vaše vozidlá, seba a vaše okolie!

 

Bezpečnostné predpisy

 1. Výrobca odporúča, aby inštaláciu a uvedenie zariadenia do prevádzky vykonal odborník, ktorý komplexne pozná vodný systém daného motorového vozidla, v opačnom prípade sa môže poškodiť aj motorové vozidlo, aj samotné zariadenie!
  2. Zariadenie sa môže prevádzkovať len z elektrickej siete s 230 V vybavenej ochranným vodičom s ochranou proti dotyku a 100 mA prúdovým chráničom!
  3. Zariadenie sa môže používať výhradne pre systém chladenia vodou u motorových vozidiel a je ZAKÁZANÉ používať ho na iný účel!
  4. Pred každým používaním si skontrolujte neporušenosť sieťového kábla, je zakázané používať poškodený sieťový kábel – ten sa musí vymeniť, ďalej je zakázané pripojiť ďalší sieťový kábel alebo ho predĺžiť neštandardným spôsobom!
  5. Zariadenie nemá vlastný spínač na vypnutie prúdu a tým pádom sa môžete od prúdu odpojiť len vytiahnutím sieťového kábla z elektrickej siete.
  6. Zariadenie nie je vybavené vlastným regulátorom pretlaku, túto úlohu zastáva regulácia tlaku umiestnená v systéme chladiacej kvapaliny motorového vozidla.
  7. Zariadenie a uzemňovacie vedenie sa môže pripojiť k motorovému vozidlu výhradne pomocou skrutkového spojenia! Pri pripojovaní uzemňovacieho vedenia venujte zvýšenú pozornosť kontaktu kovov! Iný spôsob pripojenia nie je povolený a je nebezpečný!
  8. Zariadenie sa musí chrániť pred silným znečistením a od hrubých zásahov, ďalej je prísne zakázané udierať, vŕtať, zvárať alebo akýmkoľvek spôsobom upravovať zariadenie a umývať ho silným prúdom vody!
  9. Je ZAKÁZANÉ inštalovať zariadenie v rozpore s návodom na používanie a zapnúť ho bez kvapaliny, hoci aj za účelom vyskúšania!
  10. Minimálne raz mesačne je potrebné skontrolovať zapojenie a tesnenie zariadenia a neporušenosť uzemňovacieho vedenia!
  11. Pred naštartovaním motorového vozidla je potrebné odpojiť zariadenie od elektrickej siete!
  12. Osoby zabezpečujúce prevádzkovanie si musia prečítať celý manuál na obsluhu a návod na použitie a musia absolvovať školenie o ochrane pred nehodami v súvislosti s používaním zariadenia!
  13. Výrobca sa zaväzuje vykonať záručné i pozáručné opravy, respektíve zabezpečuje aj priebežnú dodávku súčiastok a odporúča, aby opravu zariadenia vykonal odborník na opravu elektrických zariadení!

Návod na používanie

Zariadenie sa do systému chladiacej kvapaliny motorového vozidla zapojí tak, aby bolo umiestnené zvisle na najnižší bod (v jednej línii so spodnou časťou chladiča) systému vody a sieťový kábel smeroval k zemi (koniec na spodnej časti smeruje hore)! To je 1. podmienka gravitačného vyhrievania! Je ZAKÁZANÉ namontovať ho na vyšší bod! V každom prípade v malom vodnom obehu motorového vozidla musíte prerušiť rúrku, v ktorej voda môže prúdiť bez prekážok, nemá nič v ceste (napr.: termostat, guľový kohút, vodné čerpadlo)! To je 2. podmienka gravitačného vyhrievania! V prípade, že nie sú naplnené vyššie uvedené dve podmienky, zariadenie nemôže fungovať v súlade so stanoveným účelom a to vedie k jeho poškodeniu. Preto sa zariadenie musí nainštalovať do malého vodného obehu, lebo len tak môže cirkulovať zohriata voda priamo medzi hlavou valca a motorovým blokom. V opačnom prípade je jeho prevádzka neúčinná, nakoľko zohrieva vodu vo vodnom chladiči.
V prípade, že sa inštalácia uskutoční podľa bezpečnostných predpisov a vyššie uvedených podmienok, môže sa uviesť do prevádzky nasledovným spôsobom:
1. Naplňte systém chladiacej kvapaliny motorového vozidla vhodnou chladiacou kvapalinou pre daný typ a skontrolujte si tesnenie vodných prípojok.
2. Naštartujte motor, nechajte ho bežať niekoľko minút a potom si opäť skontrolujte tesnenie vodných prípojok a úroveň chladiacej kvapaliny.
3. Pokiaľ všetko bude v poriadku, zapojte zariadenie do elektrickej siete. Po uplynutí niekoľkých minút sa začne zohrievať zariadenie a k nemu pripojené vodovodné rúrky. Stúpajúca vetva stále na dlhšom úseku, až po motorový blok. V prípade, že sa rúrky zahrejú len na niekoľkých cm a nie je rozdiel v teplote v závislosti od dĺžky zohrievania, potom nebol vytvorený daný obeh a zariadenie nefunguje správne! Musíte okamžite odpojiť zariadenie z elektrickej siete a podľa návodu na montáž si skontrolujte, či sa nenachádza nejaká prekážka vo vodných rúrkach, respektíve, či je zariadenie odvzdušnené. Po odstránení poruchy si opätovne zapnite zariadenie a skontrolujte si jeho fungovanie. Okrem mesačnej kontroly uvedenej v bezpečnostných predpisoch, si zariadenie, ktoré bolo úspešne uvedené do prevádzky nevyžaduje údržbu.
Ohrievač vody typu MTZ: Odstráňte mrazovú zátku a na jej miesto (s použitím priloženého tesnenia) namontujte zariadenie. Tento typ zariadenia vyžaduje zvýšenú pozornosť, nakoľko v prípade chýbania 4 – 5 litrov vody sa môže začať zavzdušňovať! Pred každým použitím si skontrolujte úroveň chladiacej kvapaliny!

 

Záruka

Výrobca poskytuje 12-mesačnú záruku na zariadenie za nižšie uvedených podmienok:

-Počas záručného obdobia je potrebné zachovať všetky príslušenstvá, škatuľu zariadenia, respektíve tabuľku s údajmi v neporušenom stave a je zakázané odstrániť ju!
-Rozobratie zariadenia, porušenie akýchkoľvek bezpečnostných predpisov, návodu na používanie má za následok zánik záruky!
-Nahlásenie záručného nároku je možné len na základe záručného listu potvrdeného predávajúcim, respektíve s kópiou pokladničného bloku, faktúry alebo dobierky s potvrdením dátumu a miesta nákupu.
-Zariadenie sa musí očistiť od všetkého znečistenia a priložiť ho v jeho vlastnej škatuli spolu so všetkým príslušenstvom!
-Opodstatnenosť reklamácie v rámci záruky môže posúdiť iba výrobca, nakoľko sa môže určiť výhradne po odbornom rozobratí a skontrolovaní zariadenia!
-Kupujúci zabezpečí prevoz pokazeného zariadenia a znáša aj s tým súvisiace náklady!
-V prípade poruchy zariadenia výrobca neposkytuje náhradné zariadenie a nie je povinný poskytnúť žiadne odškodnenie!

Osvedčenie všetkých výrobkov značky Faddi sa vydáva podľa najprísnejších medzinárodných bezpečnostných predpisov a požiadaviek na kvalitu TÜV NORD. 

Upozornenie: Všetky výrobky značky Faddi sú chránené patentom.  Falšovanie alebo kopírovanie (či už celého výrobku alebo jeho časti) je trestné v zmysle medzinárodného práva.